Device Sensor Username Last Update Time
机房颗粒物检测 空气质量 yangbo 2022-12-06 22:01
太阳能控制器 剩余水量 qiyuwanjia 2022-12-06 22:01
太阳能控制器 水箱温度 qiyuwanjia 2022-12-06 22:01
鱼峰(Zhao)-温度湿度PM2.5 温度 g672387941 2022-12-06 22:01
鱼峰(Zhao)-温度湿度PM2.5 湿度 g672387941 2022-12-06 22:01
鱼峰(Zhao)-温度湿度PM2.5 PM2.5 g672387941 2022-12-06 22:01
鱼峰(Zhao)-温度湿度PM2.5 空气质量 g672387941 2022-12-06 22:01
51网络气象站 气压 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 室外湿度 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 室外温度 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 实时风向 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 实时风速 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 主机电压 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 前1小时雨量 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 24小时雨量 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 光照 djfjg 2022-12-06 22:01
51网络气象站 PM2.5 djfjg 2022-12-06 22:01
AttendanceCheck CPU温度 jayshen 2022-12-06 22:01
气象站 实时风向 maofengjinchan 2022-12-06 22:01
气象站 气压 maofengjinchan 2022-12-06 22:01